Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Organizacja pracy świetlicy - COVID-19

Załącznik nr 2 do Regulaminu Świetlicy Szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

 

Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa

w świetlicy w czasie epidemii obowiązujące od dnia 01.09.2020r.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
    Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia  11 marca 2020 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań
  w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020 r.
 1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu. Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą kwarantannową również podlegają kwarantannie. Dlatego też dzieci, których rodzice są na kwarantannie, nie mogą przychodzić do szkoły.
 3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk.  Są one rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 5. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.
 6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do    ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
 7. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 8. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:

a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,

b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,

c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust

 1. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19.
 2. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 3. Uczniowie przynoszą tylko niezbędne rzeczy do szkoły.
 4. Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 5. W razie konieczności kontakt rodzica z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny Librus lub na numer telefonu podany przez rodzica w karcie zapisu dziecka do świetlicy.
 6. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować  ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny