Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

COVID-19

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa

w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 od dnia 01.09.2021r.


 


 

I. Procedury organizacyjne.

1. Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz środki ochrony dla pracowników.

 1. Drzwi do szkoły są zamknięte. Przy drzwiach dyżuruje pracownik.

 2. Bezwględie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 3. W przedsionku hali sportowej w dyżurce obsługi znajduje się Księga ewidencji gości (wejścia
  i wyjścia). Księga zawiera imię, nazwisko, godzinę wejścia i wyjścia.

 4. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem od ulicy Szkolnej.

 5. Rodzice przekazują dziecko wyznaczonemu przez dyrektora pracownikowi szkoły. Odbiór dziecka odbywa się na tych samych zasadach.

 6. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych we wspólnej przestrzeni szkoły.

 7. Przy wejściem do budynku zostanie umieszczona informacja o skorzystaniu z płynu dezynfekującego do rąk oraz informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez uczniów i osoby dorosłe, wchodzące do budynku.

 8. Ograniczamy przebywanie osób trzecich w szkole do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). W celu załatwienia niezbędnych spraw szkolnych istnieje możliwość wejścia na teren szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

10. Po uzyskaniu zgody rodziców w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych
u ucznia pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym .

11. Na zajęcia nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej.

12. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,
w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.w przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie maseczki.

14. Wszystkie pomieszczenia wraz z wyposażeniem będą dezynfekowane po zakończeniu pracy, natomiast pomieszczenia sanitarne, blaty ławek, biurek i poręcze krzeseł oraz klamki co najmniej 2 razy w ciągu dnia oraz po każdej zmianie nauczyciela w klasie.

15. Sprzęt sportowy i przybpry sportowe będą regularnie mte z użyciem wody z detergentem. W sali gimnastycznej podłoga będzie myta po każdym dniu zajęć, a używany sprzęt sportowy po każdym użyciu przez daną klasę.

16. W szkole wystawiony jest pojemnik na zużyte maseczki/ rękawiczki jenorazowe.

17. Dyrektor monitoruje codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w salach i w pomieszczeniach.

18. Rodzice/opiekunowie w razie zmiany numeru telefonu zobowiązani są uaktualniać swoje numery aby zapewnić szybką komunikację z nauczycielami.

19. Praktykanci uczelni wyższych odbywający praktyki studenckie w szkole zobowiązani są napisać oświadczenie o swoim stanie zdrowia.

20. Na tablicy ogłoszeń przy wejściu, na piętrze znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi Dyrektor/Wicedyrektor lub upoważniony pracownik będzie się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

21. Zaleca się komunikowanie z rodzicami uczniów poprzez wykorzystanie technik komunikacji na odległość: dziennik elektroniczny Librus, telefon.

 

 

II. Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo- wychowawcze.

 

1. W szkole uczniowie oraz pracownicy muszą zasłaniać usta i nos stosując maseczki ochronne.

2. Z sali, w której przebywa klasa, zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce , uczniowie mają zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą, należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi między uczniami.

4. Nauczyciele zwracają szczególną uwagę na zasady higieny wśród uczniów: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety ), nie podawanie ręki na powitanie, zachowanie dystansu, unikanie dotykania ust, nosa i oczu.

5. W czasie przerw uczniowie przebywają w przypisanej strefie do klasy, w której mają lekcje.

6. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie nie przemieszczają się między lekcjami po szkole, uczą się w jednym pomieszczeniu klasowym, przemieszczają się nauczyciele.

7. Sale lekcyjne oraz koryatrze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i przerwy,
a także w dni wolne od zajęć.

8. Należy przestrzegać ustalonych godzin pracy biblioteki szkolnej, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

9. Zajęcia będą tak organizowane przez nauczycieli, aby nie stwarzać sytuacji do zbyt bliskich kontaktów między uczniami.

10. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej,a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych. Dzieci korzystają ze środków do dezynfekcji rąk umieszczonych w świetlicy. Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej niż co godzinę. Do regulaminu świetlicy wprowadza się zapisy dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.

11. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń I gier kontaktowych.

12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga jest regularnie dezynfekowana
i umyta detergentem.

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego orqaz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

14. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte: park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich. Nalezy unikać wyjść grupowych I wycieczek do zamknietych przestrzeni z infrastruktorą, która unimożliwia zachowanie dystansu społecznego.

 

 1. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej.

 

 1. Przejście na stołówkę odbywa się pod opieką nauczyciela uczącego w danym dniu.

 2. Przy wejściu uczniowie dezynfekują ręce i zajmują wyznaczone miejsce.

 3. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego wyznaczoną.

 4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnych degustacji potraw.

 5. Usunięte zostały dodatki (cukier, wazoniki, serwetki) z obsaru sali jadalnej

 

 

 

 

 

III. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 (uczeń).

 

1. W szkole wyznaczone zostało miejsce do izolacji ucznia, u którego stwierdzono objawy chorobowe. Miejsce to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i płyn do dezynfekcji rąk.

2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy.

3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami /opiekunem/ opiekunami ucznia i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

6. Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana przez pracowników (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł).

8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki.

9. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji dziecka z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

10. Nauczyciel sporządza listę uczniów i pracowników, z którymi dziecko z objawami chorobowymi miało kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

11. Dyrektor informuje organ prowadzący, inspektora do spraw BHP o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczniów wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

12. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 

VI. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 (pracownik lub inna osoba dorosła)

1. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

2. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

3. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń szkoły) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.

4. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia

COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

5. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący, inspektora do spraw BHP i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

7. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

8. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

 

VI. Przepisy końcowe

 

1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 01.09.2021 r. do czasu ich odwołania.

2. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.

 

Podstawa prawna:

1. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od dnia 1 września 2021r.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny