Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec

Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Oś Priorytetowa:  XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego
i średniego

Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Tytuł projektu: „Doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Świerklaniec”


Cel projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw
i umiejętności na rynku pracy u 90 % uczniów, tj. 404 uczniów spośród 449 uczniów objętych projektem oraz podniesienie kompetencji zawodowej u 100% wspartych w projekcie nauczycieli, tj. 50 osób ze szkół: SP w Nakle Śląskim, SP w Orzechu oraz SP w Świerklańcu
w terminie do 30.06.2022r.

Działania w projekcie:
W projekcie przewiduje się grupę docelową  449 uczniów (240 dziewczynek, 209 chłopców) oraz 50 nauczycieli  (43 kobiety,7 mężczyzn) ze szkół: Szkoła Podstawowa w Nakle Śląskim, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Orzechu oraz Szkoła Podstawowa w Świerklańcu.
W ramach projektu realizowane będą zajęcia dodatkowe  i dydaktyczno – wyrównawcze rozwijające kompetencje  kluczowe uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli.
Szkoły zostaną wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia nowoczesnych zajęć oraz doposażone zostaną pracownie przedmiotowe.
Projekt będzie realizowany od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r. Miejscem realizacji projektu są w/w szkoły.

Realizator projektu:
Gmina Świerklaniec

Środki finansowe, wysokość dofinansowania
Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 094 614,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 985 153,05 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2020r.
Termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022r.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny