Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Wstęp deklaracji

 

Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.spnaklo.szkolna.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim

42-620 Nakło Śląskie ul. Dworcowa2

tel./fax.: 32/284 36 13

e-mail: spnaklo@gmail.com

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-28

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą
 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
 i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 20.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Korzystanie z klawiatury

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Piątek, spnaklo@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32/284 36 13 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim ul. Dworcowa 2, 42-620 Nakło Śląskie.


Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza migowego, brak znaczników TO TU.

Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik obsługi.

 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny